E-logger | Manualer | Forum

Om solfångarstyrning

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Solfångarstyrning är endast tillgänglig i en specialversion av Logger 2020.

Styrningen fungerar med plansolfångare och vakuumsolfångare och kan arbeta mot antingen en acktank eller en pool.

Reglering sker via upp till tre temperaturgivare av typen dallas onewire som klarar upp till 125°C, eller om om högtempmodul (HTMIQ) är installerad i systemet, PT-100 eller PT-1000 givare som klarar upp till 400°C. Styrning av laddpump sker via ett externt 12V-relä.

Som skydd mot kokning finns tre olika skyddsinställningar: (1) max solfångartemperatur, (2) max nedre tanktemperatur samt (3) max övre tanktanktemperatur, där laddpumpen, beroende på vad som skall skyddas antingen slås av eller på. I det fall flera skydd aktiveras samtidigt går det att prioritera att skydda antingen solfångare eller acktank mot kokning.

Om IO-modul (A/DMIQ) är installerad i systemet är det dessutom möjligt att via solfångar-, nedre tank- eller övre tanktemperatur styra ett andra relä. Ett andra relä kan till exempel användas för att indikera överhettning via extern lampa eller siren, eller för att pumpa/dumpa värme/överskottsvärme till ytterligare acktank, radiator eller värmemagasin.

Fördelar med att styra solfångaren med Logger 2020:

Manualer